Katana Shaft Pool Cues  
Katana Shaft

Katana Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

3/8x10 Black Collar - 11.5 mm
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50
Katana 2 Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

5/16x14 Black Collar - 11.5 mm
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50
Katana Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

5/16X14 Silver Ring - 11.5 mm
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50
Katana Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

5/16X18 Black Collar - 11.5 mm
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50
Katana Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

Uniloc Joint Silver Ring - 11.5 mm
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50


Katana Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

Uniloc Joint Black Collar - 11.5 mm
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50

Katana Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

3/8X8 - SP38 PIN Black Collar - 11.5 mm
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50
Katana 2 Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

Uniloc Joint No Collar - 11.5 mm
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50

Katana Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

3/8X14 Black Collar - 11.5 mm
For Cuetec & Scorpion
Retail Price $225.00
Sale Price $202.50
Katana 2 Cue Shaft
Katana 2 Performance Shaft

Partial Shaft Blank - 11.5 mm
Retail Price $195.00
Sale Price $175.50

We offer UPS shipments to US, Canada and International.